Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb elektronických komunikací společností Faster CZ spol. s r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky) upravují postup při uzavírání, změně a ukončení Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) a upravují základní obchodní podmínky, za kterých společnost Faster CZ spol. s r.o. poskytuje služby elektronických komunikací nebo plnění související s poskytováním elektronických služeb fyzickým a právnickým osobám na území České republiky.
 2. Tyto Podmínky jsou Všeobecnými podmínkami veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zajišťování veřejných komunikačních sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 3. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) uzavřených mezi společností Faster CZ spol. s r.o. jako Poskytovatelem této služby a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako Uživatelem této služby. Tyto Podmínky představují obecné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. Vymezení základních pojmů

 1. Pro účely těchto Podmínek a Smlouvy mají následující pojmy, uvedené velkým počátečním písmenem, význam u nich uvedený:
  1. „Ceník“ – seznam cen, za které Poskytovatel poskytuje Služby;
  2. „Podmínky“ – tento dokument vymezující základní obchodní podmínky, za kterých společnost Faster CZ spol. s r.o. poskytuje Služby Uživatelům;
  3. „Poskytovatel“ – společnost Faster CZ spol. s r.o., sídlem Brno, ul. Jarní 44g, PSČ: 614 00, IČ 60722266, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C vložka 16631, která poskytuje veřejně dostupné služby elektronických komunikací na základě povolení a licencí udělených příslušnými správními úřady v souladu s právními předpisy České republiky;
  4. „Reklamace“ – uplatnění práv z odpovědnosti za vady; uplatnění nároků z vadného vyúčtování ceny;
  5. „Rozhodčí soud“ – Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky;
  6. „Služba“ – služba elektronických komunikací poskytovaná Poskytovatelem na základě Smlouvy za úplatu, včetně jiných služeb, věcí nebo výkonů souvisejících s poskytováním služeb elektronických komunikací, které spočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb;
  7. „Hlasová služba“ – kombinace hlasových, faxových a souvisejících služeb přes komunikační síť za účelem sestavení a uskutečnění spojení na místní i mezinárodní destinace do a z pevných linek, mobilních zařízení i IP sítí.
  8. „Portace telefonního čísla“ – služba ve věci přenosu telefonního čísla mezi operátory.
  9. „Smlouva“ – smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, případně jiná smlouva uzavřená s Poskytovatelem, která stanoví, že její součástí jsou tyto Podmínky;
  10. „Smluvní strany“ – Poskytovatel a Uživatel;
  11. „Subdodavatel“ – třetí osoba, která na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem dodává Poskytovateli některé věci, služby nebo výkony za účelem zajištění poskytování Služeb Poskytovatelem;
  12. „Umístěná zařízení“ – telekomunikační zařízení, jejich příslušenství, jakož i jiné movité věci, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele a jsou umístěny u Uživatele za účelem poskytování Služeb;
  13. „Uživatel“ – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem, které Poskytovatel poskytuje Službu na základě uzavřené Smlouvy a která přistoupí na ustanovení těchto Podmínek;
  14. „Technický kontakt“ – Kontakt Uživatele v podobě telefonního čísla a emailové adresy, který slouží k informování Uživatele v naléhavých technických záležitostech.
  15. „OKU“ – ověřovací kód účastníka – 14timístné číslo, které slouží Uživateli k přenosu vlastních telefonních čísel k novému Poskytovateli.

III. Vznik smlouvy

 1. Smlouva musí být uzavřena vždy v písemné formě a vzniká dnem uzavření smlouvy, tj. dnem oboustranného podpisu smlouvy, tj. dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepsala později. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Smlouva účinná okamžikem vzniku Smlouvy.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen:
  1. poskytovat Uživateli Službu v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Podmínkách;
  2. udržovat síť a používaná technická zařízení ve stavu, který odpovídá technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným obecně závaznými právními předpisy;
  3. odstraňovat vzniklé závady, přičemž je oprávněn využívat plnění Subdodavatelů;
  4. provádět údržbu a opravy poruch Umístěných zařízení v termínech a za podmínek uvedených pro příslušnou službu ve Smlouvě a v těchto Podmínkách. Pokud je k údržbě nebo opravě nezbytná součinnost Subdodavatelů, zajišťuje Poskytovatel údržbu nebo opravy v termínech a za podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu se Subdodavateli;
  5. V případě nahlášení nefunkčnosti služby Uživatelem je Poskytovatel povinen zajistit nápravu. Je-li závada na straně Uživatele, je Poskytovatel oprávněn účtovat náklady, které mu v souvislosti s marným výjezdem vznikly;
  6. plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy, Podmínek nebo platných právních předpisů.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen:
  1. včas a řádně platit cenu za sjednané a poskytnuté Služby;
  2. zajistit na své náklady energetické napájení těch Umístěných zařízení, která to vyžadují ke svému provozu. Uživatel je odpovědný za vhodné umístění a vyhovující podmínky pro provoz Umístěných zařízení, včetně všech potřebných elektroinstalací a jiných instalací. Uživatel je povinen zajistit souhlas vlastníka nemovitosti (je-li tento vlastník jinou osobou než Uživatel) s instalací telekomunikačního zařízení Poskytovatele v objektu této nemovitosti, včetně anténního systému mikrovlnných spojů;
  3. zajistit, aby zařízení, která nejsou dodána Poskytovatelem, připojovaná na Umístěná zařízení, odpovídala technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným obecně závaznými právními předpisy a byla připojována vždy jen odborně způsobilou osobou. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti.;
  4. před zamýšlenou změnou umístění Umístěného zařízení, byť jen v rámci budovy, si vyžádat písemný souhlas Poskytovatele. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nelze změnu umístění provést, ledaže by se tak odvracela hrozící škoda na Umístěném zařízení;
  5. zajistit, aby nebylo s Umístěnými zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod. Uživatel odpovídá za škody způsobené poskytovateli změnami nastavení umístěného nebo vlastního zařízení. Škodu způsobenou na Umístěných zařízeních nahradí Uživatel Poskytovateli v plném rozsahu;
  6. neumožnit třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, využívat Umístěná zařízení nebo využívat Služeb jemu poskytovaných;
  7. učinit taková opatření, která zabrání zneužití Umístěných zařízení nebo poskytovaných Služeb neoprávněnými osobami. Uživatel odpovídá za škodu a jiné následky způsobené zneužitím Umístěných zařízení nebo poskytovaných Služeb;
  8. poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené smlouvy. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení Uživatele, pak ji Uživatel na požádání Poskytovatele a na své náklady zajistí;
  9. umožnit Poskytovateli přístup k Umístěným zařízením;
  10. oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli veškeré závady a poruchy, které vyskytly při využívání služby nebo na Umístěných zařízeních, a při jejich odstraňování poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost;
  11. oznámit Poskytovateli veškeré změny svého právního postavení, změny adres a identifikačních údajů, příp. změny lokalit účastnických přípojek, a to do sedmi dnů od okamžiku, kdy změna nastala. Uživatel je odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti;
  12. zdržet se využívání Služby k šíření informací, které jsou v rozporu s právním řádem České Republiky nebo dobrými mravy, mj. také informací obsahujících vulgárně sexuální tematiku nebo násilí;
  13. dbát, aby při využívání Služeb nedocházelo k obtěžování třetích osob, zejména zasíláním nevyžádaných informací, nebo k neoprávněnému narušování práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví;
  14. plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy, Podmínek nebo platných právních předpisů.
 2. Uživatel může požadovat portaci (převedení) telefonních čísel a to do 3 pracovních dnů v případě, že dodá: seznam přenášených čísel, přidělený OKU kód a je v místě dostupná přípojka. Cena za portaci je stanovena jednorázově, a to dle platného ceníku Poskytovatele umístěného na www.faster.cz.
 3. Instalace vnitřních rozvodů, či nastavení jednotlivých počítačů nebo jiných zařízení Uživatele není součástí zřizovacího poplatku. Tyto služby si může Uživatel u Poskytovatele přiobjednat.
 4. Veškerá zařízení, která slouží pro připojení k internetu, jsou majetkem
 5. Poskytovatele. Uživatel je má v pronájmu. Veškerý servis těchto zařízení zajišťuje Pronajímatel, tj. Poskytovatel.
 6. Konektivita určená výhradně pro servery Uživatele umístěné v Datacentru Poskytovatele je nazývána Serverová konektivita. Serverová konektivita nesmí být použita ke zprostředkovaní připojení dalších zákazníků nebo jiných zařízení umístěných mimo prostory datacentra.
 7. Uživatel smí převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
 8. Uživatel nemůže své pohledávky vůči Poskytovateli postoupit na jinou osobu.

VI. Cena a způsob jejího účtování a placení

 1. Uživatel je povinen včas a řádně platit cenu za sjednané a poskytnuté Služby a za ostatní poskytnutá plnění. Platné ceny za poskytované Služby jsou uvedeny v Ceníku. Uživatel je povinen zaplatit takovou cenu za poskytnutou Službu, která je platná dle Ceníku v době poskytnutí Služby.
 2. Platný Ceník je k nahlédnutí u Poskytovatele. Poskytovatel má právo Ceník jednostranně změnit. Zvýšení ceny za poskytované Služby musí být opodstatněno zvýšením průměrné ceny na trhu srovnatelných služeb. Pokud Účastník nebude zvýšení ceny akceptovat, má právo bez sankce ukončit Smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny. Toto právo nenáleží Účastníkovi v případě, že k uvedené změně dojde na základě závazného právního předpisu, rozhodnutí správního orgánu nebo soudu. Každá změna Ceníku bude uveřejněna v provozovnách Poskytovatele a oznámena elektronickou poštou Uživateli způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a je vůči Uživateli účinná ode dne doručení. V případě pochybností o okamžiku doručení změn Ceníku se má za to, že byl doručen 3 dny po jeho odeslání. – nebo vázat odstoupení na nějakou lhůtu (15 pracovních dní) od doručení informace o změně
 3. V případě servisního zásahu mimo dobu uvedenou ve smlouvě je účtován výjezd 350,-Kč + DPH a poté poplatek 1.000,-Kč + DPH za každou započatou hodinu práce.
 4. Ceny budou účtovány a placeny tímto způsobem:
  1. ceny za Služby opakující se nebo trvající budou vyúčtovány zpětně za zúčtovací období, ve kterém byla Služba poskytnuta. Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud není ve Smlouvě nebo Ceníku stanoveno jinak;
  2. ceny za jednorázové Služby a za jednorázové instalační, zřizovací a jiné úkony budou vyúčtovány ihned po poskytnutí Služby nebo provedení jiné odpovídající činnosti;
  3. za Služby, jejichž poskytování je zahájeno na základě zprovoznění (aktivace), je cena účtována ode dne jejich zprovoznění do dne ukončení poskytování Služby. Jestliže Služba takto nebyla poskytována po celé zúčtovací období, vyúčtuje se cena za Službu v poměrné výši za každý započatý kalendářní den zúčtovacího období, ve kterém byla Služba poskytována;
  4. cena za Služby účtované podle měřených veličin (např. podle počtu provolaných minut, podle minut připojení, atp.) bude vyúčtována za zúčtovací období, kterým je jeden kalendářní měsíc. Pro stanovení výše ceny jsou rozhodné hodnoty měřených veličin naměřené Poskytovatelem. Pokud pro poruchy nebo závady, za které neodpovídá Poskytovatel, při poskytování těchto Služeb nemůže Uživatel těchto Služeb využívat, nepoužije se ustanovení odst. 4.e. a Uživatel nemá nárok na slevu z ceny, ani na náhradu škody způsobené těmito poruchami nebo závadami;
  5. nemůže-li Uživatel využívat Služeb pro poruchy nebo závady, za které odpovídá Poskytovatel, má právo na slevu z ceny za každý kalendářní den, ve kterém trvala porucha nebo závada nepřetržitě v jednom kalendářním dni alespoň 8 hodin od přerušení nebo omezení poskytování Služby, a to ve výši poměrné části ceny za zúčtovací období odpovídající jednomu kalendářnímu dni. Právo na slevu z ceny je uživatel povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti dnů od posledního dne, kdy taková porucha nebo závada trvala do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby. Toto ustanovení se nepoužije a Uživatel nemá nárok na slevu z ceny, pokud poruchy nebo závady Poskytovateli včas neoznámil nebo neposkytl Poskytovateli potřebnou součinnost při odstraňování těchto poruch nebo závad;
  6. vyúčtování poskytnutých služeb provede Poskytovatel vystavením a zasláním daňového dokladu (dále jen faktury) s určenou cenou k zaplacení a dobou splatnosti Uživateli. Faktura bude vystavena a zaslána Uživateli zaslána způsobem dohodnutým s Uživatelem (písemně či elektronicky) do patnácti dnů od konce zúčtovacího období, nebo, v případě vyúčtování ceny za jednorázové Služby a za jednorázové instalační, zřizovací a jiné úkony, do patnácti dnů od poskytnutí Služby nebo provedení jiné odpovídající činnosti. Faktura bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Cenu za Služby vyúčtované fakturou je Uživatel povinen zaplatit do 14 dnů od jejího doručení Uživateli, není-li na faktuře uvedeno jinak. V případě pochybností o doručení faktury se má za to, že faktura byla doručena 3 dny po jejím odeslání;
  7. vyúčtovaná cena za Službu se platí převodem na účet u peněžního ústavu Poskytovatele určený Poskytovatelem a za zaplacenou se považuje připsáním příslušné částky na tento účet.
 5. Prodlení Uživatele se zaplacením vyúčtované ceny má tyto účinky:
  1. je-li Uživatel v prodlení se zaplacením vyúčtované ceny, má Poskytovatel právo požadovat za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. Uživatel nese veškeré náklady, které Poskytovateli vzniknou v důsledku vymáhání svých splatných pohledávek za Uživatelem. Právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody zaplacením úroku z prodlení není dotčeno.
  2. je-li Uživatel v prodlení se zaplacením vyúčtované ceny, Poskytovatel doručí Uživateli na jeho náklady upozornění s uvedením náhradního termínu plnění, který nebude kratší než 1 týden ode dne dodání upozornění. Stanovení náhradního termínu plnění nemá vliv na povinnost Uživatele platit úroky z prodlení od původního termínu plnění podle odst. 5.a. Pokud Uživatel nezaplatí dlužnou částku ani v poskytnutém náhradním termínu, má Poskytovatel právo omezit poskytování Služby. Při opětovném zprovoznění služby je poskytovatel oprávněn fakturovat Uživateli manipulační poplatek 500,-Kč. Bude-li Uživatel soustavně v prodlení se zaplacením ceny za Služby nebo soustavně neplatil cenu za služby má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy a ukončit poskytování Služby. Soustavným opožděným placením se rozumí opožděné zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti a soustavným neplacením se rozumí nejméně 3 nezaplacené vyúčtování ceny;
  3. je-li Uživatel v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zařízení nebo jinou věc, u kterých dosud nepřešlo vlastnické právo na Uživatele, má Poskytovatel právo toto zařízení nebo tuto věc odebrat až do úplného zaplacení kupní ceny. Uživatel je povinen umožnit Poskytovateli přístup k tomuto zařízení nebo této věci a nebránit jeho odebrání.
 6. Uživatel má právo uplatňovat u Poskytovatele nároky z nesprávného vyúčtování ceny za poskytnuté plnění (reklamace). Reklamace spolu s uvedením důvodů musí být uživatelem uplatněna u Poskytovatele písemně formou doporučeného dopisu bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak právo zanikne. Posledním dnem takto stanovené lhůty je den, který se číselně shoduje se dnem doručení vyúčtování cen. Uplatnění nároku (reklamace) nemá odkladný účinek a Uživatel má povinnost zaplatit vyúčtovanou cenu v plné výši do data splatnosti. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení uplatněného nároku projednání se zahraničním Subdodavatelem, Poskytovatel
 7. rozhodne o nároku do 2 měsíců ode dne doručení reklamace Částka, na jejíž vrácení má Uživatel nárok, který Poskytovatel uznal, bude uhrazena formou zápočtu na cenu za Služby v nejbližším následujícím vyúčtování nebo zaplacena Uživateli na účet u peněžního ústavu určený Uživatelem ve lhůtě do 1 měsíce od uznání nároku a vyřízení reklamace.

VII. Omezení, přerušení a ukončení poskytování Služeb

 1. Poskytovatel má právo omezit nebo dočasně přerušit poskytování Služeb v případech, kdy:
  1. poskytování Služeb brání okolnost vylučující odpovědnost, kterou Poskytovatel nemohl předvídat nebo jí zabránit (vyšší moc) nebo v případě, že poskytování služeb brání rozhodnutí orgánu státu či soudní rozhodnutí nebo poskytování služeb brání změna platné právní úpravy;
  2. Poskytovatel vykonává svá oprávnění podle odst. 3 a 4 tohoto článku;
  3. tak stanoví Smlouva, Podmínky nebo právní předpis.
 2. V případě neoprávněného přerušení nebo omezení poskytování Služeb má Uživatel právo na slevu z ceny za užívané Služby podle čl. VI. odst. 3.e.
 3. Poskytovatel je oprávněn dočasně přerušit či omezit poskytování Služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, při běžné údržbě sítě nebo při odstraňování poruch. Toto přerušení nebo omezení se nepovažuje za vadu či porušení povinností Poskytovatele a nezakládá právo Uživatele domáhat se nároků z odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit své služby v případě podezření na porušení zákona o telekomunikacích nebo na protiprávní jednání Uživatele. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Uživatele o tomto přerušení prostřednictvím Technického kontaktu. Takového přerušení služeb není chápáno jako nedodržení povinností Poskytovatele a nezakládá nárok na slevu z fakturace.
 5. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb ihned poté, co zjistí, že dopisy, vyúčtování služeb, upomínky a jiná korespondence zaslané Poskytovatelem na poslední známou adresu Uživatele se nepodařilo doručit. Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných částek za sjednané služby není dotčen omezením nebo přerušením služeb dle těchto Podmínek.
 6. Omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování Služeb, které budou Poskytovateli předem známy, oznámí Poskytovatel písemně nebo jiným vhodným způsobem předem Uživateli.
 7. Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas Uživatele před zamýšleným technologickým zásahem Poskytovatele do zařízení Uživatele. Do doby udělení tohoto souhlasu neběží Provozovateli dohodnuté lhůty pro zahájení poskytování Služeb nebo pro odstranění vad.

VIII. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že smluvně dohodnutá Služba byla poskytnuta v kvalitě podle Smlouvy nebo příslušných předpisů, nebo poskytované Služby mají sjednané, předepsané nebo schválené vlastnosti.
 2. V případě, že Uživatel má za to, že poskytovaná Služba svým rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, má právo uplatnit příslušná práva z odpovědnosti za vady u Poskytovatele za podmínek uvedených ve Smlouvě nebo v Podmínkách.
 3. Reklamace se uplatňuje u Poskytovatele písemně formou doporučeného dopisu, a to na adrese uvedené na vyúčtování ceny Služeb Poskytovatele. V reklamaci Uživatel uvede své identifikační údaje, číslo Smlouvy a popis reklamovaných vad.
 4. Reklamace týkající se jiných závad než vyúčtované ceny musí být podány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby.
 5. Reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby se vyřizují v následujících lhůtách:
  1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení Reklamace;
  2. vyžaduje-li vyřízení Reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení Reklamace. Doručení vyřízení Reklamace bude provedeno prokazatelným způsobem-doporučený dopis.
 6. Při zjišťování nebo odstraňování vad nebo poruch, zejména Umístěného zařízení, je Uživatel povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost a v jejím rámci umožnit Poskytovateli přístup do prostor, v nichž se nachází Umístěná zařízení, dále pak poskytnout k nahlédnutí nezbytnou dokumentaci týkající se Umístěných zařízení a sdělit veškeré informace důležité pro zjištění a odstranění vad nebo poruch. Pokud Uživatel neposkytne náležitou součinnost podle tohoto ustanovení, pak lhůty pro odstranění vad nebo poruch podle odst. 5 tohoto článku Podmínek neběží, dokud nebude náležitá součinnost Poskytovateli poskytnuta. V takovém případě není Uživatel oprávněn na Poskytovateli požadovat jakoukoliv slevu z ceny za poskytované Služby, smluvní pokuty či náhradu škody, a Poskytovatel není povinen ničeho hradit.

IX. Doba trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku, nestanoví-li Smlouva jinak. Jestliže však v termínu nejpozději 30 dnů před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy ani jedna smluvní strana písemně neoznámí druhé straně, že trvá na skončení této smlouvy, prodlužuje se doba trvání smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
 2. Smlouva zaniká:
  1. písemnou dohodou Smluvních stran;
  2. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou; ustanovení odst. 1. tímto není dotčeno. Smlouvu uzavřenou na dobu určitou je možné vypovědět za podmínek níže uvedených uplatňovaných Poskytovatelem pro smlouvy na dobu neurčitou, a to za odstupné v případě ukončení z důvodů na straně Účastníka. Odstupné činí jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy nebo jednu pětinu součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce trvání Smlouvy a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Smluvní strany však mohou také od takto uzavřené smlouvy odstoupit podle podmínek stanovených v těchto Podmínkách, ve Smlouvě či v platné právní úpravě;
  3. uplynutím výpovědní lhůty. Výpověď lze podat jen písemně a musí být druhé smluvní straně doručena. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé Smluvní straně doručena, nestanoví-li Smlouva jinak. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla druhé straně doručena třetí den po odeslání. Nevyzvedne-li si druhá smluvní strana zásilku, považuje se výpověď za platnou, třebaže se o ní druhá smluvní strana nedozvěděla.
  4. odstoupením Poskytovatele od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních podmínek Uživatelem. Za podstatné porušení smluvních podmínek Uživatelem se považuje:
   1. uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů Uživatelem v souvislosti s uzavřením Smlouvy;
   2. soustavné opožděné placení vyúčtování ceny, kterým se rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti, přestože byl na prodlení upozorněn;
   3. soustavné neplacení vyúčtované ceny za služby, kterým se rozumí existence nejméně 3 nezaplacených vyúčtování ceny, přestože byl na prodlení upozorněn;
   4. pokračující používání poskytované Služby nebo Umístěných zařízení v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy, přestože byl Uživatel na tuto skutečnost Poskytovatelem upozorněn;
   5. odepření přístupu Uživatelem Poskytovateli k Umístěným zařízením;
   6. opakované poškození, ztráta nebo zničení Umístěných zařízení Poskytovatele, a to i když k nim došlo neúmyslně;
   7. opakované porušení povinností Uživatele podle čl.V. odst. 1.l. a 1.m. Podmínek;
   8. ostatní případy, o kterých tak stanoví Smlouva nebo zákon.
  5. odstoupením Uživatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek Poskytovatelem. Za podstatné porušení smluvních podmínek Poskytovatelem se považuje:
   1. uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů Poskytovatelem v souvislosti s uzavřením Smlouvy;
   2. neposkytnutí možnosti Uživateli využívat Službu do patnácti dní od sjednané doby zahájení poskytování Služby;
   3. opakované nedodržení parametrů funkčnosti sítě nebo Služby, tak jak jsou vymezeny ve Smlouvě;
   4. ostatní případy, o kterých tak stanoví Smlouva nebo zákon.
  6. odstoupením některé ze Smluvních stran od Smlouvy, v těch případech, kde to připouští Smlouva, Podmínky nebo zákon.
 3. Po zániku Smlouvy je Uživatel povinen bezprostředně vrátit Poskytovateli vše, co je vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho Subdodavatelů. Veškeré pohledávky a závazky plynoucí ze zaniklé Smlouvy vyrovnají Smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku.

X. Ochrana dat, zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“), dle nařízení EP a Rady EU 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).
 2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatele za účelem řádného uzavření a plnění smlouvy, k řádné identifikaci uživatele. Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje pro výše uvedené účely po celou dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 3. Uživatel uděluje poskytovateli podpisem smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů a dat souvisejících s poskytováním služby, čímž vyjadřuje souhlas s výše uvedeným zákonným zpracováním osobních údajů. Tento souhlas má možnost účastník kdykoliv odvolat.
 4. Poskytovatel dále zpracovává osobní údaje a údaje o způsobech využívání služby uživatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním služby.
 5. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:
  1. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z podmínek a smluvních ujednání,
  2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
  3. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
  4. po ukončení poskytování služby veškeré zpracovávané osobní údaje vymazat nebo vrátit uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
 6. Uživatel, má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:
  1. žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  2. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  3. požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  4. vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  5. veškerá uvedená práva může uživatel uplatnit prostřednictvím kontaktů zveřejněných na stránkách poskytovatele.
 7. Veškeré informace, které si Smluvní strany navzájem sdělí nebo se jinak dozvědí v souvislosti s uzavíráním a prováděním Smlouvy a které nejsou běžně veřejně dostupné, jsou považovány za důvěrné. Smluvní strana, které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem. Tato povinnost trvá i po skončení Smlouvy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen na základě zákonného oprávnění nebo povinnosti, nebo na základě písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
 8. Telekomunikační tajemství tvoří obsah zpráv přepravovaných nebo jinak zprostředkovávaných telekomunikačními zařízeními a sítěmi s výjimkou zpráv určených veřejnosti, provozní doklady, z jejichž obsahu je zjevný obsah přepravovaných zpráv, a dále pak data související s poskytováním telekomunikačních služby, zejména informace o účastnících telekomunikačního spojení (jejich osobní provozní a lokalizační údaje). Poskytovatel garantuje dodržování telekomunikačního tajemství podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 9. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství a tyto informace nesmí získávat pro jiné než pracovní účely. Rovněž i Uživatel, pokud se dozví skutečnosti, které jsou předmětem telekomunikační tajemství, je povinen o nich zachovávat mlčenlivost.
 10. Poskytovatel nesmí předmět telekomunikačního tajemství sdělovat jiným osobám než odesílateli a adresátu přepravovaných zpráv, popřípadě jimi zmocněnému zástupci, s výjimkou orgánů oprávněných k tomu zvláštními právními předpisy. Rovněž tak není oprávněn umožnit jiným osobám, aby získávaly informace, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství.
 11. Při zvýšených nárocích na ochranu přenášených dat při využívání Služby přesahujících smluvní povinnosti Poskytovatele, je na Uživateli, aby učinil příslušná opatření k
 12. zajištění ochrany přenášených dat (např. instalací kódovacího software nebo zařízení, apod.).

XI. Rozhodčí doložka

 1. Smluvní vztahy mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích) zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v jejich platném znění.
 2. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, řeší smluvní strany především vzájemnou dohodou.
 3. Případné spory mezi smluvními stranami, vyplývající ze smlouvy nevyřešené smírnou cestou, jejichž rozhodování není v kompetenci příslušného správního orgánu v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., se budou rozhodovat v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, v platném znění, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Místo rozhodčího řízení je Brno. Vydaný rozhodčí nález je konečný a vykonatelný. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobách rozhodců do 30 dnů, předloží spor k rozhodnutí příslušnému soudu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
 4. Náklady na rozhodčí řízení se řídí Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, jež tvoří přílohu Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
 5. Užitým jazykem v rozhodčím řízení je český jazyk. Pro výkladové otázky se zřetelem k textu smlouvy se smluvní strany dohodly na české verzi smlouvy.
 6. Smluvní strany se zavazují, že rozhodčí nález splní dobrovolně.
 7. V případě, že nedojde k dobrovolnému splnění rozhodčího nálezu, může být rozhodčí nález vykonán soudní cestou, s čímž smluvní strany podpisem této smlouvy vyslovují souhlas.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel má právo jednostranným úkonem měnit tyto Podmínky, je však povinen oznámit změny Uživateli nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek. Oznámení o změně Podmínek se děje uveřejněním v provozovnách Poskytovatele, způsobem umožňujícím dálkový přístup a písemným obeznámením Uživatele o chystaných změnách. V případě oznámení návrhu podstatné změny smluvních podmínek nebo změny jiných podmínek, která/é pro Uživatele představuje jejich zhoršení, má Uživatel právo Smlouvu vypovědět bez sankce ke dni nabytí účinnosti této změny, jestliže nové podmínky akceptovat nebude.
 2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami, týkající se uzavírání, změn, doplňování a provádění Smlouvy, jež může mít právní význam, musí být vedena v písemné formě.
 3. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
 4. Pokud jsou Smlouva, Ceník nebo Podmínky vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodující české znění, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 5. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy, Ceníku a Podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními Ceníku a Podmínek, ustanovení Ceníku mají přednost před ustanoveními Podmínek.
 6. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Uživatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek.
 7. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2020

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

fb yt tw

Faster CZ, spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz