RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE

Ověřujeme míru rizika, kterou je společnost ochotna ve svém podnikání akceptovat.

Prověřujeme aktuální stav zabezpečení proti kybernetickým útokům prostřednictvím identifikace, analýzy, hodnocení a řízení rizik.

Analýza IS

Identifikujeme stav kybernetické bezpečnosti v organizaci a zpracujeme návrh opatření dle zjištěných rizik. Vyhodnotíme evidenci hlavních a podpůrných aktiv z pohledu možných zranitelností a hrozeb.

Na principu vícefaktorového zabezpečení navrhneme plán opatření pro zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat.

Detail služby

 • Posouzení stavu evidence aktiv a hrozeb
 • Analýza zranitelnosti cílů, prostředí a rizik firmy
 • Poradenství v oblasti procesního a technického zvýšení bezpečnosti organizace
 • Příprava a realizace auditů kybernetické bezpečnosti

Implementace NIS2

Provedeme diferenční analýzu stavu bezpečnosti firmy nebo organizace veřejné správy a připravíme management, IT specialisty a zaměstnance na splnění požadavků dle NIS2.

Zpracujeme zákazníkům harmonogram implementace NIS2 v reálném čase s ohledem na požadované povinnosti, zabezpečení hlavních i podpůrných aktiv, zpracování bezpečnostních politik a dohled nad zavedením včetně realizace auditu kybernetické bezpečnosti.

Detail služby

 • Diferenční analýza organizačních a technických opatření v souladu s požadavky NIS2
 • Identifikace shody procesů organizace a opatření v oblastech Security Governance & Security Operations
 • Roadmapa implementace v organizaci (od kalibrace opatření po zpracování rozpočtu)
 • Asistence pro aktualizaci evidence a vyhodnocení aktiv (důvěrnost, integrita, dostupnost)
 • Vyhodnocení zranitelnosti a rizik (GAP analýza, plán zvládání rizik, Prohlášení o aplikovatelnosti)
 • Řízení rizik dodavatelů

Risk management

Vypracujeme komplexní plán řízení rizik informačních systémů v kontextu prováděných analýz stavu bezpečnosti s identifikací hrozeb a zranitelností organizace.

Posuzujeme stav bezpečnosti ICT zákazníka vůči standardům ISO 27000, ZKB, NIS2, COBIT, DORA, interním směrnicím a dalším předpisům.

Detail služby

 • Posouzení a scoring aktiv z pohledu dostupnosti, integrity a důvěrnosti
 • GAP analýza
 • Zpracování a aktualizace plánů obnovy
 • Identifikace hrozeb v návaznosti na interní bezpečnostní politiky
 • Návrh plánu zvládání rizik dle PDCA
 • Poradenství v oblasti procesního a technického zvýšení bezpečnosti organizace
 • Plán kontinuity činností
 • Příprava a následná realizace auditů kybernetické bezpečnosti

Poradenství a školení

49% firem v České republice je ohroženo bezprostředním kybernetickým útokem. Pouze 5% dat v tuzemských organizacích je dostatečně chráněno před napadením, poškozením, či odcizením. Specifickým bezpečnostním problémem v České republice je narušení systémů a aplikací v důsledku nedostatečné ochrany zranitelností, přičemž 84% podniků trpí závažnými zranitelnostmi na vnějším perimetru. Zásadní bezpečnostní riziko představuje lidský faktor, zaměstnanci a management firem.

Věnujeme se poradenství a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany měkkých cílů. Realizujeme vše na míru vůči potřebám zákazníků, aktuálním legislativním i procesním požadavkům a evidovaným hrozbám.

Detail služby

Školení a semináře v rámci vzdělávacích okruhů

 • 4 pilíře kybernetické odolnosti: SD WAN, hloubková analýza sítí, offline zálohy mimo dosah útočníků, Anti DDoS ochrana
 • NIS2: náklady a výnosy nových povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Řízení rizik bezpečnosti na síti
 • Kyberkriminalita na koncových zařízeních organizací
 • Datacentrum jako stěžejní nástroj ochrany dat a provozů
 • Konvergovaná bezpečnost: globální trend integrace ochranných služeb firem, veřejného sektoru a institucí
 • Hackerské komunity, scany zranitelnosti a penetrační testy
 • Digitální a fyzická bezpečnost se simulací tvrdého útoku na majetek a zdraví

Profesní certifikace „Faster CZ Cyber Security“

 • Školení a certifikace zaměstnanců dle bezpečnostních a uživatelských rolí
 • Certifikace managementu organizací „Cyber Security Master“
 • Certifikace bezpečnosti podniků

Poradenství

 • Příprava a realizace scanů zranitelnosti a penetračních testů
 • ISMS a NIS2: implementace technologií, procesů a řízení vztahů s dodavateli
 • GAP Analýza a řízení rizik
 • Příprava a realizace auditu kybernetické bezpečnosti (SW, HW, IT/OT, SCADA)

Pro konzultace a objednávky se neváhejte obracet na obchodní oddělení

+420 533 433 333

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz