Přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel dle § 34 zákona 127/2005 Sb.


I. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Faster CZ spol. s r.o., IČ 60722266, se sídlem Jarní 1064/44g, PSČ 61400, Brno, zapsané v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16631, osvědčení ČTÚ č. 401 (dále jen „Faster CZ“) a práva a povinnosti účastníka veřejně dostupné telefonní služby (dále jen „účastník“) v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefonních čísel (dále jen „Služba“). Tato Služba je dostupná všem účastníkům.

Službu zajišťuje Faster CZ na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v souladu s vyhláškou č. 58/2022 Sb. o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu a vyhláškou č. 529/2021 Sb. o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu. Pro úspěšné přenesení telefonního čísla účastníka je třeba předložit tzv. ověřovací kód účastníka (dále jen jako „OKU“), který je součástí smluvní dokumentace s každým poskytovatelem Interpersonální komunikační služby od 1. 4. 2020. OKU plní funkci základní identifikace účastníka a označení dosavadního operátora, kdy v případě mobilního čísla označuje v OKU číslo na pozici 2 a 3 síťového operátora (T-Mobile Czech Republic a.s. číslo 11, síťového operátora O2 Czech Republic a.s. číslo 12, síťového operátora Vodafone Czech Republic a.s. číslo 13 a síťového operátora Nordic Telecom s.r.o. číslo 14) a u pevného čísla označuje v OKU číslo na pozici 2 až 4 identifikaci konkrétního pevného síťového operátora dle OpID stanoveného Českým telekomunikačním úřadem (dále jen “ČTÚ”).

II. Přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb ke společnosti Faster CZ jako přejímajícímu poskytovateli

Přenesení pevného nebo mobilního telefonního čísla s OKU

Účastník, který má zájem změnit poskytovatele služeb (dále jen jako „opouštěný poskytovatel“) a přenést své telefonního čísla k novému poskytovateli (dále jen „přejímající poskytovatel), musí pro úspěšné provedení přenosu čísla uskutečnit právní jednání ve formě žádosti o zajištění přenesení telefonního čísla vůči přejímajícímu poskytovateli. Účastník v této žádosti uvede zejména své identifikační údaje své osoby a osoby opouštěného poskytovatele, telefonní číslo, o jehož přenesení žádá, OKU a datum, ke kterému si přeje telefonní číslo přenést. Datum zvolené účastníkem ovšem nesmí být dřív než čtvrtý pracovní den následující po dni podání žádosti. Zároveň účastník musí uzavřít s přejímajícím poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“).

Přejímající poskytovatel je pak povinen tuto žádost zpracovat a ověřit její náležitosti. Za účelem ověření těchto náležitostí může přejímající poskytovatel požadovat od účastníka potřebnou součinnost nezbytnou k ověření jeho totožnosti. V případě, že účastník přejímajícímu poskytovateli tuto součinnost neposkytne, hledí se na něho, jako by o přenesení telefonního čísla nepožádal.

Faster CZ spol. s r. o. | Jarní 44g, 614 00 Brno | IČ: 607222666 | DIČ: CZ60722266 Řádně učiněnou žádost provedenou účastníkem přejímající poskytovatel služeb neprodleně ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne podání žádosti zašle opouštěnému poskytovateli. Společně s ním pak přejímající poskytovatel zajistí, aby jimi poskytované služby na sebe přímo navazovaly, a provedou veškeré úkony nezbytné k přenesení telefonního čísla nejpozději počátkem třetího pracovního dne ode dne, kdy opouštěný poskytovatel služeb obdrží od přejímajícího poskytovatele informace o podané žádosti, nedohodne-li se účastník s přejímajícím poskytovatelem na pozdějším datu přenesení.

Přenesení pevného telefonního čísla prostřednictvím formuláře CAF

Účastník musí nejprve podat u přejímajícího poskytovatele žádost o přenesení pevného telefonního čísla prostřednictvím formuláře CAF. Platně vyplněným a předloženou žádostí CAF účastník zmocňuje přejímajícího poskytovatele k ukončení smluvního vztahu k danému telefonnímu číslu s opouštěným poskytovatelem, a to právě z důvodu jeho přenesení. Současně s podáním žádosti na formuláři CAF účastník uzavře s přejímajícím poskytovatelem Smlouvu.

Formulář CAF musí obsahovat několik náležitostí:

a) základní identifikační údaje účastníka

b) základní identifikační údaje opouštěného poskytovatele

c) pevné telefonní číslo, o jehož přenos účastník žádá

d) referenční číslo účastníka u opouštěného poskytovatele

e) datum, ke kterému si účastník přeje telefonní číslo přenést (tento den nesmí být dříve než třetí pracovní den následující po dni podání žádosti)

Řádně učiněnou žádost na formuláři CAF provedenou účastníkem přejímající poskytovatel služby neprodleně, ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne podání žádosti na formuláři CAF, zašle opouštěnému poskytovateli. Společně s ním pak přejímající poskytovatel zajistí, aby poskytované služby na sebe přímo navazovaly, a společně provedou veškeré úkony nezbytné k přenesení telefonního čísla nejpozději počátkem třetího pracovního dne ode dne, kdy opouštěný poskytovatel služeb obdrží od přejímajícího poskytovatele informace od podané žádosti na formuláři CAF, nedohodne-li se účastník s přejímajícím poskytovatelem na pozdějším datu přenesení.

Další podmínky pro přenesení čísla

Pro úspěšné přenesení pevného telefonního čísla je nezbytné, aby byl účastník technicky připraven k realizaci pevné služby, která může například znamenat instalaci nezbytných zařízení.

Pro úspěšné přenesení mobilního telefonního čísla musí mít účastník fyzicky u sebe nejméně dva pracovní dny před plánovaným datem přenesení čísla SIM kartu přejímajícího operátora. To je nezbytné z důvodu úspěšného ukončení přenosu mobilního telefonního čísla a aktivace přeneseného čísla v síti přejímajícího poskytovatele. Z toho důvodu je třeba v době naplánovaného přenesení čísla vyměnit SIM kartu opouštějícího poskytovatele za SIM kartu poskytovatele přejímajícího.

V případě, že všechny podmínky pro přenesení čísla nemohou být splněny dva dny před plánovaným datem přenesení, dohodne se přejímající poskytovatel s účastníkem na pozdějším datu přenesení.

III. Přenesení telefonního čísla od společnosti Faster CZ k jinému poskytovateli služeb

Přenesení pevného nebo mobilního telefonního čísla s OKU

Účastník, který má zájem změnit současného poskytovatele služeb společnost Faster CZ (dále jen jako „opouštěný poskytovatel“) a přenést své telefonního čísla k novému poskytovateli (dále jen přejímajícímu poskytovateli), musí pro úspěšné provedení přenosu čísla uskutečnit právní jednání ve formě žádosti o zajištění přenesení telefonního čísla vůči přejímajícímu poskytovateli. Opouštěný poskytovatel společně s přejímajícím poskytovatel zajistí, aby jimi poskytované služby na sebe přímo navazovaly, a společně provedou veškeré úkony nezbytné k přenesení telefonního čísla nejpozději počátkem třetího pracovního dne ode dne, kdy opouštěný poskytovatel služeb obdrží od přejímajícího poskytovatele informace o podané žádosti, nedohodne-li se účastník s přejímajícím poskytovatelem na pozdějším datu přenesení. Smlouva mezi opouštěným poskytovatelem a účastníkem končí dnem přenesení telefonního čísla. Nedojde-li z nějakého důvodu k přenesení čísla, pokračuje Smlouva za stávajících podmínek až do jejího řádného ukončení. Pro přenesení interpersonální komunikační služby s telefonním číslem od společnosti Faster CZ k novému přejímajícímu poskytovateli musí Účastník předložit OKU (ověřovací kód účastníka), který Účastník nalezne ve své účastnické smlouvě/specifikaci služby.

Přenesení pevného telefonního čísla prostřednictvím formuláře CAF

Účastník musí nejprve podat u přejímajícího poskytovatele žádost o přenesení pevného telefonního čísla prostřednictvím formuláře CAF. Platně vyplněným a předloženou žádostí CAF účastník zmocňuje přejímajícího poskytovatele k ukončení smluvního vztahu k danému telefonnímu číslu se společností Faster CZ jako opouštěným poskytovatelem, a to právě z důvodu jeho přenesení. Současně s podáním žádosti na formuláři CAF účastník uzavře s přejímajícím poskytovatelem Smlouvu.

Formulář CAF musí obsahovat několik náležitostí:

a) základní identifikační údaje účastníka

b) základní identifikační údaje opouštěného poskytovatele

c) pevné telefonní číslo, o jehož přenos účastník žádá

d) referenční číslo účastníka u opouštěného poskytovatele

e) datum, ke kterému si účastník přeje telefonní číslo přenést (tento den nesmí být dříve než třetí pracovní den následující po dni podání žádosti)

Opouštěný poskytovatel společně s přejímajícím poskytovatelem zajistí, aby jimi poskytované služby na sebe přímo navazovaly, a společně provedou veškeré úkony nezbytné k přenesení telefonního čísla nejpozději počátkem třetího pracovního dne ode dne, kdy opouštěný poskytovatel služeb obdrží o přejímajícího poskytovatele informace od podané žádosti na formuláři CAF, nedohodne-li se účastník s přejímajícím poskytovatelem na pozdějším datu přenesení.

V případě přenesení pevných telefonních čísel platí, že při ukončení hlavního čísla (nebo hlavního rozsahu) linky dochází k ukončení vedlejšího čísla (nebo vedlejšího / souvisejícího rozsahu), není-li toto vedlejší číslo/rozsah přenášen stejnou žádostí, případně jinou žádostí s termínem přenesení ve stejném dni jako číslo/rozsah hlavní.

IV. Ostatní ustanovení

V případě, že účastník v postavení spotřebitele uzavřel smlouvu s přejímajícím poskytovatelem prostředky komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání a od smlouvy v zákonné lhůtě odstoupí, přenesení čísla neproběhne v případě, že je odstoupení od smlouvy přejímajícímu poskytovateli doručeno zpravidla nejméně dva pracovní dny před naplánovaným přenesením čísla. Pokud bude odstoupení od smlouvy přejímajícímu poskytovateli doručeno po této lhůtě, tak od smlouvy účastník platně odstoupil, ale k přenesení čísla již došlo. V takovém případě je na účastníkovi, aby sám podnikl kroky potřebné pro zachování aktivního přenášeného čísla.

Proces přenosu čísla probíhá pouze v pracovních dnech.

Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí dva pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla žádost účastníka o zajištění přenesení telefonního čísla doručena přejímajícím poskytovatelem služby poskytovateli opouštěnému. Následující pracovní den po uplynutí těchto dvou pracovních dní na přenos čísla, dochází k zániku smlouvy mezi opouštěným poskytovatelem a účastníkem.

Žádost (objednávka) o změnu poskytovatele služby bude odmítnuta v případě, že:

  • nejsou splněny náležitosti žádosti o přenos čísla
  • telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce na přenos čísla
  • existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla
  • na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti dle vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
  • jedná se o číslo určené výlučně k interním, testovacím či systémovým účelům
  • jedná se o interní číslo k očíslování služeb

V. Podmínky pro určení výše paušální náhrady

Účastník má právo na finanční náhradu, pokud dojde k přenesení čísla se zpožděním nebo ke zneužití přenosu a na možnost přenést si číslo k jinému poskytovateli po dobu nejméně 1 měsíce ode dne zániku závazku ze smlouvy.

Výše paušální náhrady je stanovena prováděcím právním předpisem č. 529/2021 Sb., jejíž vybraná část ustanovení stanoví za:

a) zpoždění se změnou poskytovatele služeb 200 Kč za započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení pak 400 Kč za započatý den prodlení

b) zneužití změny poskytovatele služeb 600 Kč za započatý den trvání závadného stavu

c) nedodržení termínů opravy a instalace 200 Kč za započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení pak 400 Kč za započatý den prodlení

Paušální náhradu účastník uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel.

Uplatnění oprávněného nároku na paušální náhradu je Účastník povinen provést písemně včasnou reklamací, tj. do dvou měsíců ode dne nastalého porušení některé z povinností uvedených v části 5 a) až c).

VI. Ceník přenositelnosti telefonních čísel

Za přenesení pevného nebo mobilního telefonního čísla do nebo ze sítě Faster CZ není účtována žádná cena, tato služba je účastníkovi poskytována bezplatně.

VII. Závěrečná ustanovení

Faster CZ je oprávněn tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel kdykoliv aktualizovat či měnit, vždy však v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetové adrese https://www.faster.cz/, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.

Nabývá účinnosti dne 1. 4. 2022

© 2024 Faster.cz
vytvořila