Zpracování osobních údajů

dle GDPR


GDPR (General Data Protection Regulation), česky Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, je nová právní norma Evropské unie, která vstupuje v účinnost 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá nové povinnosti správcům a zpracovatelům těchto údajů. Tato právní norma je rovnocenná v celé EU.

Faster CZ spol. s r.o. klade velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci celé společnosti, mlčenlivost zaměstnanců a dodržování vnitřních směrnic. Zachováváme důvěrnost komunikace, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Při zpracování osobních údajů volíme taková procesní opatření, aby byla dodržena maximální ochrana a bezpečnost osobních údajů zaměstnanců a našich zákazníků a tyto procesy máme zavedeny a certifikovány již řadu let plněním požadavků normy dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 – Management bezpečnosti informací.

GDPR ukládá správcům i zpracovatelům osobních údajů další nové povinnosti, prokazující soulad s principy GDPR.

Zrevidovali jsme všechny smlouvy a včlenili do všeobecných obchodních podmínek body, které pokrývají problematiku ochrany osobních údajů a blíže specifikují náš vztah správce a zpracovatel.

Provedli jsme kompletní interní analýzu procesů v souladu s GDPR, provedli interní audity a aktualizovali analýzu rizik, a to jak z pohledu správce, tak i z pohledu zpracovatele osobních údajů.

Jmenovali jsme interního pověřence pro GDPR, takzvaného Data Protection Officer (dále jen DPO), který monitoruje naše nakládání s osobními údaji, provádí interní audity, podílí se na školení zaměstnanců a celkové řízení agendy ochrany osobních údajů, vede záznamy o činnostech zpracování.

Dokumenty pro zákazníky a partnery

Faster CZ spol. s r.o. připravil dokumenty, shrnující podstatné informace o nakládání a zpracovávání osobních údajů zákazníků a partnerů. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem je zpracováváme, kde jsou uloženy, jaká jsou zavedena opatření na jejich ochranu, a pokud nám zákonné povinnosti dovolí, jak provést jejich úpravu, případně výmaz.

Náš DPO rád zodpoví případné Vaše dotazy a požadavky na emailové adrese: gdpr@faster.cz

Nabývá účinnosti dne 25. 8. 2018

© 2024 Faster.cz
vytvořila