Ochrana osobních údajů dle GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), česky Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, je nová právní norma Evropské unie, která vstupuje v účinnost 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá nové povinnosti správcům a zpracovatelům těchto údajů. Tato právní norma je rovnocenná v celé EU.

Faster CZ spol. s r.o. klade velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci celé společnosti, mlčenlivost zaměstnanců a dodržování vnitřních směrnic. Zachováváme důvěrnost komunikace, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Při zpracování osobních údajů volíme taková procesní opatření, aby byla dodržena maximální ochrana a bezpečnost osobních údajů zaměstnanců a našich zákazníků a tyto procesy máme zavedeny a certifikovány již řadu let plněním požadavků normy dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 – Management bezpečnosti informací.

GDPR ukládá správcům i zpracovatelům osobních údajů další nové povinnosti, prokazující soulad s principy GDPR.

Zrevidovali jsme všechny smlouvy a včlenili do všeobecných obchodních podmínek body, které pokrývají problematiku ochrany osobních údajů a blíže specifikují náš vztah správce a zpracovatel.

Provedli jsme kompletní interní analýzu procesů v souladu s GDPR, provedli interní audity a aktualizovali analýzu rizik, a to jak z pohledu správce, tak i z pohledu zpracovatele osobních údajů.

Jmenovali jsme interního pověřence pro GDPR, takzvaného Data Protection Officer (dále jen DPO), který monitoruje naše nakládání s osobními údaji, provádí interní audity, podílí se na školení zaměstnanců a celkové řízení agendy ochrany osobních údajů, vede záznamy o činnostech zpracování.

Dokumenty pro zákazníky a partnery

Faster CZ spol. s r.o. připravil dokumenty, shrnující podstatné informace o nakládání a zpracovávání osobních údajů zákazníků a partnerů. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem je zpracováváme, kde jsou uloženy, jaká jsou zavedena opatření na jejich ochranu, a pokud nám zákonné povinnosti dovolí, jak provést jejich úpravu, případně výmaz.

Poučení o zpracování OÚ
Všeobecné obchodní podmínky

Náš DPO rád zodpoví případné Vaše dotazy a požadavky na emailové adrese:

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz