Podmínky užívání WiFi sítě Faster

Všeobecné podmínky užívání WiFi sítě Faster

Všeobecné podmínky poskytování datových služeb prostřednictvím bezdrátové sítě Faster společností Faster CZ, spol. s r.o. v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku (dále jen Všeobecné podmínky).

1. Úvodní ustanovení

SLOVNÍČEK POJMŮ:

Internet – celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí.

Autorizace – proces zakončený úspěšným nebo neúspěšným připojením do sítě Internet prostřednictvím sítě Faster.

Síť Faster – WiFi síť nebo LAN počítačová síť s funkcí Hotspotu zajišťující přístup do sítě Internet.

Poskytovatel – společnost Faster CZ, spol. s r.o., Jarní 44g, Brno 614 00, IČO: 60722266

Uživatel – fyzická osoba používající služeb sítě Faster Poskytovatele přes své zařízení.

2. Předmět Všeobecných podmínek

2.1. Předmětem těchto Všeobecných podmínek je sjednání závazných podmínek, kterými se Uživatel bude řídit po dobu užívání služeb Poskytovatele.

3. Osobní údaje

3.1. Pokud uživatel poskytne osobní údaje, mohou být použity způsobem stanoveným v Prohlášení o ochraně soukromí (viz. odst. 8) těchto Všeobecných podmínek.

4. Prohlášení uživatele

4.1 Uživatel se zavazuje prostřednictvím sítě Faster nejednat způsobem, který by mohl být nezákonný nebo povzbudit ostatní, aby jednali protiprávně. Zejména se zavazuje neporušovat práva duševního vlastnictví, nesdělovat důvěrné nebo jinak citlivé informace a nezapojí se do žádného trestného činu a nebude povzbuzovat ostatní, aby tak učinili. Uživatel se zavazuje prostřednictvím sítě Faster nejednat způsobem, který je obtěžující, urážlivý, výhružný, obscénní, hrubý, rasistický, sexistický či jinak nežádoucí nebo nevhodný. Nebude se vydávat za jinou osobu. Nebude sbírat emailové adresy nebo jiné osobní údaje, a nepoužije sít Faster k rozesílání spamu. Uživatel se zavazuje, že nebude používat síť Faster tak, aby ovlivnil chod sítě Faster nebo jiné technologie k němu připojené (např. jiné zařízení uživatelů). Zejména, nebude nahrávat nebo stahovat velmi velké soubory a ujistí se, že přístroj je chráněn aktuální verzí antivirového softwaru. Uživatel se ujistí, že jeho zařízení je v souladu se zákonem a předepsanými standardy. Uživatel se musí ujistit, že jeho zařízení má veškeré potřebné licence před připojením k síti a také, že je jeho zařízení kompatibilní.

5. Odpovědnost uživatele

5.1 Uživatel je odpovědný za všechny škody, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé Poskytovateli, vyplývající z jakéhokoli porušení těchto podmínek z jeho strany (například pokud použije síť k porušení autorských práv či ke spáchání trestného činu). V případě, že se jednání Uživatele dostane do rozporu s těmito podmínkami užití, může Poskytovatel poskytnout součinnost orgánům činným nebo úřední moci na základě žádosti příslušných orgánů. Odpovědnost Uživatele není těmito podmínkami nijak omezena.

6. Práva Uživatele

6.1. Uživatel má právo využívat datových služeb prostřednictvím sítě Faster, a to způsobem, který není v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami.

6.2. Uživatel se může obracet se svými připomínkami, reklamacemi, hlášeními poruch a žádostmi na kontaktní emailovou adresu 

7. Funkčnost sítě

7.1 Síť Faster je služba využívající připojení do veřejné sítě Internet, která není ze strany Poskytovatele žádným způsobem Uživateli zpoplatněna. Z technických, právních a provozních důvodů není garantována dostupnost. Poskytovatel může také pozastavit přístup Uživatele kdykoliv podle svého uvážení bez odpovědnosti vůči Uživateli a bez udání důvodu. Uživatel používá síť Faster na vlastní riziko. Poskytovatel není odpovědný za jakékoli škody, ztráty, náklady nebo výdaje vyplývající z užívání sítě Faster, jeho nefunkčnost, ztrátu či poškození dat. Užívání sítě Faster není vynutitelné, ani jinak vymahatelné.

8. Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Faster CZ spol. s r o. zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. do 24. 5. 2018 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 dle nařízení EP a Rady EU 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí.

Faster CZ získává pro účely plnění podmínek pro provoz free wifi sítě následující informace:

  • Čas připojení zařízení
  • Lokalitu připojení zařízení
  • MAC adresu připojeného zařízení
  • Objem stažených dat

Účelem získávání dat je naplnit provozní podmínky free wifi sítě, především zabránit zneužívání free wifi připojení jejím neúměrným přetěžováním.

Uživatel má právo na informaci, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakému účelu je využíváme a také ovlivnit jejich použití. Má právo na jejich změnu, či žádat jejich výmaz.

Souhlasem s těmito podmínkami dává Uživatel souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů.

9. Souhlas s Všeobecnými podmínkami

9.1. Zatržením volby „Souhlasím s Všeobecnými podmínkami užívání WiFi sítě Faster“ před vlastním připojením do sítě Internet prostřednictvím sítě Faster uživatel potvrzuje, že je seznámen a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami.

9.2. Pokud Uživatel nesouhlasí z jakéhokoliv důvodu alespoň v jednom bodě s Všeobecnými podmínkami, nesmí síť Faster využívat.

10. Účinnost a změna prohlášení

10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit tyto Všeobecné podmínky. Tyto pak nabývají účinnosti uveřejněním na webovém portálu firmy Faster.

10.2. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti ke dni 23.5.2018

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz