Přenositelnost telefonního čísla

1. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Faster CZ spol. s r.o., IČ 60722266 se sídlem Jarní 44g, 614 00, Brno zapsané u KS Brno, oddíl C, vložka 16631, 22. 9. 1994 (dále jen „Poskytovatel“) a práva a povinnosti účastníka veřejně dostupné telefonní služby poskytované Poskytovatelem (dále jen „Účastník“) v souvislosti se službou Přenesení telefonních čísel (dále jen „Služba“). Tato Služba je dostupná všem účastníkům.

Službu zajišťuje Poskytovatel na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v souladu s opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

Postup pro přenos telefonních čísel k novému poskytovateli (dále jen „Přejímající poskytovatel“):

Od 1. 4. 2020 stačí, když Účastník sdělí Přejímajícímu poskytovateli přenášené telefonní číslo i ověřovací kód účastníka („OKU“) pro jeho přenesení, který má k dispozici od opouštěného poskytovatele, a sjedná s Přejímajícím poskytovatelem termín přenesení.
Do následujícího pracovního dne předá Přejímající poskytovatel žádost o změnu opouštěnému poskytovateli. K přenesení dojde počátkem 3. pracovního dne po předání žádosti nebo pozdější pracovní den dle termínu přenesení, který Účastník požaduje, a to za podmínky, že u Účastníka existuje technologický bod pro poskytování služby (tj. je zřízena přípojka)

Proces přenosu čísla probíhá pouze v pracovních dnech. K samotnému přenosu čísla dojde v pracovní den sjednaný s přejímajícím poskytovatelem v případě čísel pevných linek mezi 06.00 – 19.00 hod. V této době nebo její části nemusí být přenášené telefonní číslo aktivní a nemusí být také možné se dovolat na čísla tísňových linek.

2. Přenesení čísla

Žádost (objednávka) o přenos čísla musí obsahovat následující údaje:

  • jméno, příjmení/firma, bydliště/sídlo Účastníka případně IČ/DIČ,
  • identifikaci přenášeného čísla, případně čísel
  • kontaktní telefonní číslo, email
  • OKU číslo

3. Ustanovení společná

Žádost (objednávka) o změnu poskytovatele služby bude odmítnuta v případě, že nastane některá z následujících situací:

a) telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce,
b) existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla,
c) na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti podle zvláštního předpisu1

4. Ustanovení společná a závěrečná

Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel kdykoliv
aktualizovat či měnit, vždy však v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.faster.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.

Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2020.

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz