Pravidla soutěží na sociálních sítích


I. Obecná ustanovení

 1. Těmito pravidly (dále jen „pravidla“) se řídí internetové soutěže (dále jen „soutěž“) pořádané organizátorem (dále jen „organizátor“).
 2. Soutěže nejsou spotřebitelské ani jiné loterie, postrádají prvek vkladu, nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci, jako podmínku účasti na soutěži.
 3. Účast v soutěžích je dobrovolná.

II. Organizátor soutěže

 1. Soutěž pořádá společnost Faster CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, IČ: 60722266, DIČ: CZ60722266, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16631.
 2. Soutěž není vytvořena, spravována ani sponzorována sociálními sítěmi Facebook nebo LinkedIn.

III. Doba a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá na sociálních sítích Facebook a LinkedIn organizátora www.facebook.com/Fastercz/ a www.linkedin.com/company/faster-cz/ (dále jen „sítě“).
 2. Termín soutěže, zadání a podrobná pravidla jsou vždy součástí konkrétního soutěžního příspěvku na sítích, kde organizátor o probíhající soutěži účastníky informuje.
 3. Organizátor je oprávněn termín konání soutěže prodloužit i zkrátit. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Případná změna nebo úprava bude realizována vždy písemně na sítích organizátora.

IV. Podmínky účasti

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník”), která je registrovaná na sítích Facebook nebo LinkedIn. Organizátor má právo ověřit totožnost účastníka, potažmo výherce, pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.
 2. Účastník je povinen mít pro účast v soutěži na dané síti po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní autentický profil, který není zablokovaný, splňuje podmínky sítě a sleduje soutěžní profil po celý termín konání soutěže až do jejího vyhodnocení. Účastník není oprávněn se přihlašovat do soutěže prostřednictvím více profilů jedné sítě.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k osobám pověřeným zajištěním příslušné soutěže (technický správce, agentura aj.) a osoby, které jsou k takovým osobám v blízkém vztahu.
 4. Každý účastník může vložit libovolný počet odpovědí na soutěžní zadání. Vyhrát však může v dané soutěži pouze jednou.
 5. Do soutěže nebude zařazen, případně může být ze soutěže vyloučen účastník, který vloží takový příspěvek, který je neslučitelný s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, poškozuje oprávněné zájmy organizátora anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Posouzení slučitelnosti zadané činnosti s pravidly je výhradně věcí organizátora, který je oprávněn kteréhokoliv účastníka ze soutěže vyloučit. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.

V. Mechanika soutěže a výhry

 1. Na sítích organizátora bude vždy zveřejněn příspěvek se soutěžním zadáním, který bude obsahovat termín soutěže, počet a druh výher a soutěžní úkol. Soutěž se řídí pravidly obsaženými v soutěžním zadání i těmito obecnými pravidly.
 2. V každé soutěži může vyhrát pouze tolik účastníků soutěže, kolik je pro danou soutěž určeno výher.
 3. Účastí v soutěži (okamžikem vložení soutěžního komentáře, fotografie, doplněním # hashtagu, zasláním e-mailu či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi) účastník projevuje svůj souhlas s pravidly a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat.
 4. Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být účastník vyloučen.
 5. Výhercem se stane jeden či více účastníků soutěže, kteří jsou specifikováni pravidly obsaženými v soutěžním zadání v daném soutěžním příspěvku.
 6. Výhry v příslušné soutěži budou vždy zveřejněny v rámci soutěžního zadání.
 7. Výhry nejsou přenositelné a nikdy je netvoří skutečné peníze.
 8. O přesném termínu a způsobu doručení výher budou výherci informováni pomocí přímé zprávy na sítích.
 9. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

VI. Oznámení výherců a předání výher

 1. Výherce bude kontaktován organizátorem soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem nebo soukromou zprávou ze sítě organizátora za účelem doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry).
 2. Pokud nedojde ke sjednání termínu a způsobu předání výhry s výhercem do 14 dnů od kontaktování, či si výhru v souladu s pokyny organizátora nepřevezme, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch organizátora, který může rozhodnout o jejím přidělení dalšímu účastníkovi soutěže v pořadí nebo s ní naložit jiným způsobem.
 3. Výhry se doručují pouze na platné a řádně označené adresy na území České republiky prostřednictvím organizátorem zvoleného zajišťovatele poštovních a doručovacích služeb.
 4. Výhra je doručována pouze jednou, náhradní doručení není možné.

VII. Zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je organizátor.
 2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny zde.
 3. Účastník soutěže dává organizátorovi svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ke Zpracování osobních údajů.
 4. Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher.
 5. Právním základem pro zpracování je souhlas účastníka, který dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.
 6. Doba zpracování osobních údajů je dobou termínu konání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností organizátora a pro případ kontroly orgánu dozoru.
 7. Účastníci výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně Účastníkům uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.
 8. V případě, že má výherní příspěvek povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím, tj. bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sociálních sítí).
 2. Organizátor neodpovídá za vady výher, za škodu jimi případně způsobenou ani za ztrátu výher během přepravy.
 3. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 4. V ostatním se soutěž a vztahy mezi účastníkem soutěže a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Nabývá účinnosti dne 30. 5. 2024

© 2024 Faster.cz
vytvořila